21 септември 2021

Над 100 деца по-малко са посещавали детска ясла през 2020 г. в област Стара Загора

Към последния ден на 2020 година в област Стара Загора функционират 42 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 667 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 13, или с 0.8%. В градовете на областта детските ясли са 34 с 1 539 места, а в селата - 8 със 128 места, сочат данните на Националния статистически институт.

През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 1  428 деца, или със 101 по-малко в сравнение с 2019 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 512 деца,  от които момчетата са 788, а момичета - 724. В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли намалява с 3.1%.

От всички деца, отглеждани в детските ясли в област Стара Загора, най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 89.2%, следван от дела на децата на 1 година - 9.8%. Децата на възраст до 1 година, отглеждани в детските ясли на областта са 0.1%. На 3 и повече години са 14 деца, или 0.9%.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2020 г. общо за област Стара Загора е 19.5%, като сравнение с предходната година нараства с 0.5 процентни пункта. Най-висока е стойността на показателя в община Казанлък (28.3%), а най-ниска - в община Братя Даскалови (3.9%). В общините Гурково и Опан няма функциониращи детски ясли.

В края на 2020 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за областта е 17.7% и в сравнение с предходната година нараства с 0.1 процентни пункта. Най-висока е стойността на показателя за община Казанлък (23.1%), а най-ниска - за Братя Даскалови (3.9%).

Към 31.12.2020 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Стара Загора работят 458 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 213, като 94.8% от тях са медицински сестри (202). 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top