829 млн.лева са били похарчени за придобиване на дълготрайни материални в Старозагорско през изминалата година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 829.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 6.4%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 487.4 млн. лв., което е с 39.7% повече спрямо 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 104.1 млн. лв., или с 14.5% по-малко в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези сектори заедно формират 71.3% от общия размер разходи за ДМА в област Стара Загора, а общият им относителен дял нараства спрямо 2017 г. с 11.0 процентни пункта.

През 2018 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 11.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 50.1%.

Същевременно намаляват направените разходи за земя – с 0.2 процентни пункта; за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 8.6 пункта, за транспортни средства - с 2.3 пункта и за други разходи - с 0.1 пункта, които формират съответно 4.8, 26.9, 10.4 и 7.8% от общия обем инвестиции в ДМА.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Стара Загора - 278.1 млн. лв., или 33.5% от общите разходи за областта. Следва община Раднево с 23.4 %.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top