80 точки на днешната сесия на ОбС Стара Загора

80 точки влизат за разглеждане по време на днешното редовно заседание на местния парламент в Стара Загора. Съветниците ще изслушат кандидатите за обществен посредник на Стара Загора след което ще бъде проведено явно гласуване за избирането на омбудсман.

На гласуване ще бъде подложен и изработения нов Общ устройствен план на  Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка“ при граници: юг - ул. „Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „ Труд“, запад - ул. „Иван Вазов“, изток - ул. „Хан Тервел“ по плана на град Стара Загора.

В дневния ред на общинския съвет влизат за обсъждане и промени на няколко наредби: Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора,Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора,Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора,Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора и Приемане на Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top