Близо 900 млн.лв. инвестиции за дълготрайни материални активи в Старозагорско

По данни на НСИ през 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 862.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 4.4%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 375.6 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 160.9 млн. лв. През 2015 г. тези сектори заедно формират 62.2% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 55.0 млн.лв. и са с 13.8% повече в сравнение с 2014 година.

През 2015 г. е регистрирана промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 14.8 процентни пункта в сравнение с предходната година и достига 42.1%. Същевременно нарастват вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 8.5 пункта, за транспортни средства - с 6.5 пункта, и за закупуване на земя - с 0.9 пункта, които формират съответно 33.1, 13.1 и 5.6 от общия обем инвестиции в ДМА в област Стара Загора през 2015 година.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Стара Загора - 384.0 млн. лв. или 44.5% от общите разходи за областта. Следват общините Раднево и Казанлък, съответно с 21.6 и 15.6%. Най-малък е размерът на направените инвестиции за ДМА в община Николаево - 1.9 млн. лв. Придобитите дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2015 г. са в размер на 880.2 млн. лв., като най-много придобити активи са отчетени в сектор „Промишленост“ - 44.7% и в сектор „Услуги“ (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 16.5% от всички придобити ДМА в областта през текущата година чрез строителство и закупуване.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top