28 септември 2022

Финансират проекти за хора с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

Участници в конкурса могат да бъдат:

¸ неправителствени организации на хора с увреждания и такива, работещи в полза на такива групи, които са регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел;

¸ национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектните предложения могат да включват дейности по един от следните: 

Компонент 1: Дейности, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт терапия, запознаване с културното наследство и постижения на страната, посещения на културни мероприятия и др. Максимален размер на субсидията – 18 000 лв

Компонент 2: Дейности по организиране на публични културни и/или спортни събития – фестивали, концертни, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания, автомобилни ралита и други, в които преките бенефициенти са активни Максимален размер на субсидията – 18 000 лв

Компонент 3: Разработка на помагала, наръчници и други материали, подпомагащи работата на и с хора с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция. Максималният размер на субсидията – 10 000 лв.

Компонент 4: Дейности, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни граждани, които дават гласност и демонстрират тяхната активна гражданска позиция, постиженията в трудовата им реализация, включително участие в панаири, търговски изложения, специализирани трудови борси и други. Максимален размер на субсидията – 15 000 лв

Срок за подаване на проектни предложения – 17.30 ч. на 20.02.2014 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top