Нова възможност за придобиване на професионална квалификация

В рамките на проект "Нова възможност за моето бъдеще" Търговско-промишлена палата - Стара Загора предоставя услуги по начално консултиране за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и/или самостоятелно учене.

Услугата е достъпна за всички граждани над 16 години, които биха желали да валидират своите професионални умения, за които нямат официален документ от средното образование. Началното консултиране има за цел да установи професионалния опит на хората и да ги насочи към подходящото училище, което да направи легитимни техните познания и да им издаде удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионална квалификация.

Документът ще се издава при условие, че кандидатите покриват или биха желали да покрият държавните образователни изисквания за конкретната професия. Заявител на услугата може да бъде и работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на негови служители и работници.

Услугата може да бъде използвана от:

• лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация

• имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация

• нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит

• младежи без призната професионална квалификация

• възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

Проектът Нова възможност за моето бъдеще се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности.

Партньори при изпълнението на проекта са работодателските организации: Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България; синдикалните организации: КНСБ и КТ Подкрепа и държавни институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция позаетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение и главна дирекция Изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top