Чрез игри малките старозагорци научиха повече за Европейския съюз

Чрез игри малките старозагорци научиха повече за Европейския съюз

Като част от организираните от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Община Стара Загора инициативи на „Ваканция 2013“ днес, 31 юли, Областният информационен център в Стара Загора направи презентации и проведе ролеви игри за ученици от различни възрасти.

Целта бе запознаването на децата с дейността на информационните центрове в цялата срана (общо 28 на брой), с основните инициативи на ОИЦ - Стара Загора, както и обогатяването на техните знания за Европейския съюз, неговата история и предимствата ни като граждани на страна членка. Старозагорските ученици научиха повече и за възможностите да се обучават или да стажуват в ЕС, като всичко това бе представено посредством модерни устройства и чрез страницата на Европейския младежки портал.

От своя страна, група ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и СОУ „Васил Левски“ разказаха за на гостите на центъра за своите преживявания като участници в проект "Успех" на ОПРЧР и за предстоящи проекти за мобилност и обмен на добри практики.

ОИЦ - Стара Загора е включен в мрежата от информационни центрове в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаването на центровете е финансирано от Оперативна програма "Техническа помощ" и от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top