РЗИ – Стара Загора свиква Общо събрание на Регионалната колегия на съсловната организация на лекарските асистенти и фелдшерите

РЗИ – Стара Загора свиква първото Общо събрание на Регионалната колегия на съсловната организация на лекарските асистенти и фелдшерите. На него ще се проведе избор на органи на колегията (Управителен съвет, Контролна комисия, Комисия по професионална етика) и на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе на 20 юни 2024 г. от 14:00 часа в зала „Аула“ в сградата на Медицинския факултет (ул. „Армейска“ № 11) в Стара Загора. За участие в Общото събрание са поканени всички лекарски асистенти и фелдшери, които упражняват професията си на територията на област Стара Загора. Членството за хора с придобита професионална квалификация „Лекарски асистент“ и „Фелдшер“, които не упражняват медицинската професия, е по желание.

При обективна невъзможност на специалист да присъства на Общото събрание, може да упълномощи свой колега да го представлява. Един участник в събранието може да бъде упълномощен от максимум двама свои колеги.

Специалист, който по обективни причини не може да присъства, може да бъде предлаган и избиран в управителните и контролните органи или като делегат за конгреса, при условие, че е дал предварително писменото си съгласие за това.

Общото събрание се свиква на основание § 19, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ДВ бр. 39 от 2024 г.),

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top