Община Стара Загора спечели проектно предложение „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк Стара Загора“

Община Стара Загора спечели проектно предложение „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк Стара Загора“, финансирано по Програма „Околна среда“ 2021-2027, процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“. Финансирането е с цел да подпомогне разработването на пълни и качествени проектни предложения и последващо финансиране на инвестиционни проекти по „Околна среда 2021-2027“, компонент „Биоразнообразие“ за финансиране на необходимите дейности и е в размер на 200 000 лв. Срокът за изпълнение е 10 месеца.

Цел на проектното предложение:

С всяка изминала година животинският фонд на Зоопарк Стара Загора се обогатява, а това налага осигуряване на нови инвестиции за реконструкция и модернизация на парка, в крак с най-новите световни и европейски тенденции за създаване на подходящо местообитание на животните. Община Стара Загора непрекъснато внася подобрения в местообитанията на животните и допринася за запазване на естествената им среда. Това налага жизнените условията за отглеждане на животните да се подобряват непрекъснато, а Зоопаркът да се разширява.

Целта е Зоопарк Стара Загора, в изпълнение на консервационната си роля и запазване на биоразнообразието и консервацията на защитени видове в него, да разполага със следните стратегически документи:

·         План за развитие на Зоопарк Стара Загора, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразност на инвестиционната идея;

·         План за колекция, който да включва и план за размножаване;

·         План за консервационни дейности;

·         План-график за изпълнение на дейностите за развитие на Зоопарк Стара Загора при наличие на финансиране – в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години);

·         Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или във фаза „идеен проект“.

С изпълнение на проектното предложение ще се осигури оцеляването на мечките в местообитание, близко до естественото, в съжителство с местното население, в съответствие с европейските тенденции и съобразно интегритета на нашата страна в това общество.

Във връзка с желанието на Зоопарк Стара Загора да кандидатства за членство в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA), са предприети дейности за разширяване на възможностите за отглеждане и размножаване на грабливи птици и популяризиране на причините за намаляване на техните популации в България.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top