Общински съвет Стара Загора обявява конкурс за избор на нов обществен посредник

Общински съвет Стара Загора, в изпълнение на свое Решение № 2232 от Протокол № 49/26.01.2023г. и на основание чл. 6 и 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, приет с Решение № 302 от 27.11.2008, изм. с Решение № 922 от 25.05.2017 г. и Решение № 130 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“ по трудово правоотношение.

Изисквания към кандидатите са да бъдат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани, с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение в обществото, с  постоянно местоживеене на територията на община Стара Загора, със завършено висше образование – образователна степен „магистър“, и минимум 10 (десет) години осигурителен стаж.

Необходими документи: заявление (по образец), CV – европейски формат (автобиография), сертификат/ допълнителна квалификация при необходимост, диплома за завършено висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи осигурителен стаж, удостоверение, че кандидатът не се води на отчет от психодиспансера.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението,  до 17:00 часа на 23 февруари /четвъртък/.

Документи за участие в конкурса се подават в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107 в деловодството или онлайн на следната електронна поща: delovodstvo@starazagora.bg

Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисията, определена с решение на Общинския съвет, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на интернет-страницата на Община Стара Загора и обявление на информационното табло на Община Стара Загора.

Комисията, определена с решение на Общинския съвет, провежда интервю с допуснатите до участие в конкурса кандидати. Целта е да се проверят и оценят познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията на кандидата за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. Датата, мястото и графика за провеждане на интервюто се обявяват с решението на комисията за определяне на  допуснатите до участие в конкурса кандидати.

След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата на явилите се на интервюто кандидати, Комисията, определена с решение на Общински съвет, оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, а след това изготвя и представя мотивирано предложение за кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати на конкурса.

Със свое решение Общинският съвет определя спечелилия конкурса за длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“.

Документите за участие в конкурса са - Заявление (по образец), както  и Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, приет с Решение № 302 от 27.11.2008, изм. с Решение № 922 от 25.05.2017 г. и Решение № 130 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора, могат да бъдат получени в Община Стара Загора, стая № 215.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top