РСПАБЗН с препоръки с цел недопускане на пожари

С повишението на температурите през последните дни има реална опасност от пожари в земеделските и горските територии.

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Не трябва да се пали огън в гората.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на високи температури и силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

Разчистването на сухи клони и отпадъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

За недопускане на самозапалване, прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.

Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top