Над 22 хиляди са дела гледани в Старозагорски съдебен район през 2021 година

През 2021 г. в Старозагорски съдебен район са постъпили 22 561 броя граждански, наказателни и изпълнителни дела. Това сочи отчетът за изминалата година. Той бе представен от  Председателя на Окръжен съд – Стара Загора, съдия Красимир Георгиев.
Конкретно за Окръжен съд – Стара Загора данните сочат, че постъпилите дела са общо 2 602 броя. От тях 897 броя  граждански дела – първа и втора инстанция, 616 броя търговски дела – първа и втора инстанция, 1 082 броя наказателни дела – първа и втора инстанция и 7 броя фирмени дела. От отчета е видно, че е много малък процентът на спад на постъпленията, който се наблюдава основно при търговските и гражданските дела. През 2021 г. се отчита ръст на постъпилите в Окръжен съд – Стара Загора наказателни дела.

Общият брой на свършените дела в Окръжен съд – Стара Загора е 2 636, от които 928 броя граждански дела – първа и втора инстанция, 628 броя търговски дела – първа и втора инстанция, 1 073 броя  наказателни дела – първа и втора инстанция, и 7 броя фирмени дела.
Съпоставяйки броя постъпили и свършени дела, се наблюдава стабилност и на двата показателя „натовареност по щат” и „действителна натовареност”, което сочи, че Окръжен съд – Стара Загора е традиционно сред най-натоварените съдилища в страната, отбеляза съдия Георгиев.

Визираното по-горе, както и статистическите данни за 2021 г. показват, че единствено СГС, СпНС са с по-високи показатели от тези на Окръжен съд – Стара Загора, който попада в групата на съдилищата с висока натовареност.
Съдия Красимир Георгиев обсъди поотделно и данните на районните съдилища в Старозагорски съдебен район, докладвайки високата натовареност на всеки един от тях, съпоставена към навременното постановяване на съдебните им актове. През 2021 година общо в петте районни съдилища от региона са постъпили 17 893 граждански и наказателни дела и 2 066 изпълнителни дела.

Пълният доклад за отчета на дейността на съдилищата от Старозагорски съдебен район през 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Окръжен съд – Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top