Община Стара Загора е изпълнила 73 % от Плана за подобрение при въвеждане на Обща рамка за оценка CAF 2020

Общинска администрация Стара Загора изготви Междинен отчет на степента на изпълнение на мерките за подобрение за периода юли 2021-януари 2022 година. Планът за подобрение е със срок на действие 2021г. – 2024г., като на всеки  6 месеца се осъществява мониторинг на изпълнението. От заложените в Плана за подобрение 15 мерки са извършени дейности по всички от тях. Две от мерките са в процес на изпълнение и две мерки в процес на планиране. За всички останали мерки са изпълнени дейностите за отчетния период, което определя общо 73 % Представените резултати за изпълнението на Плана за подобрение са измерими като изпълнени действия и в отчета е описан постигнатия ефект в качествено отношение. Количествената оценка ще бъде извършена чрез последващ анализ на резултати от анкети за степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги и други заинтересовани лица.

Междинният отчет за изпълнение на Плана за подобрение на Община Стара Загора е публикуван на интернет страницата на Община Стара Загора:  https://www.starazagora.bg/uploads/MyDocuments/mo_plan_caf.pdf

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top