Утвърдиха промени в Общинската транспортна схема на Община Стара Загора

Общинските съветници в Стара Загора одобриха на второ четене допълнения и изменения в  Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора, както и на две четения промени в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора. Общинските съветници утвърдиха промени в Общинската транспортна схема.

С пълно единодушие беше одобрена възможността за кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Целевите групи към които е насочената поканата за подбор на проектни предложения са деца на възраст 0-6 години, които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, особено от ромски общности, както и родители, настойници, бъдещи родители или основни обгрижващи лица на децата от основната целева група. Максималният бюджет на проектното предложение е 500 000 евро. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% за допустимите разходи по проекта.

По време на септемврийското заседание бяха приети информацията за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 година, както и информацията за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2020 година. Одобрен беше и  годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ДГС Стара Загора.

По време на редовно 25-то заседание на местния парламент бяха гласувани над 100 предложения.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top