26 септември 2022

Кметът на Община Мъглиж подписа първите договори на потребители на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов подписа първите  договори със 7 /седем/ „Домашни санитари“, които ще обслужват 15 /петнадесет/ потребители, във връзка с предоставянето на новата  специализирана социална услуга – “Асистентска подкрепа”, която е държавна делегирана дейност и включва ежедневна почасова подкрепа за определени целеви групи. 

       Съгласно Закона за социалните услуги от „Асистентската подкрепа“ могат да се възползват следните целеви групи:
- лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или, за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
   

 "Възрастни хора в над трудоспособна възраст” са лица, навършили определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а "лица в невъзможност за самообслужване" са лица, които не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността.

Асистентската подкрепа се предоставя от лица,  назначени на длъжност „Домашен санитар“, в зависимост от личните нужди на потребителите, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. При невъзможност да се предостави социалната услуга на всички желаещи поради достигнат максимален брой на потребителите, кандидатите се включват в списък на чакащите за ползването ѝ. Осигуряването на услугата за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поредността на вписване.

           Община Мъглиж продължава приема на документи за ползване на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top