7% повече студенти в Старозагорско през изминаващата учебна година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:
 През учебната 2020/2021 година в детските градини са записани 10 015 деца;
 През 2020 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 915 и 1 157 ученици;
 Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2020/2021 година е 5 446.

Предучилищно образование
Към 1 декември 2020 г. в област Стара Загора функционират 79 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 10 015 деца, от които 5 244, или 52.4%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.8%. Местата в детските градини за учебната 2020/2021 г. са 10 771.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2020/2021 година е 78.3%. Средният брой деца в една детска градина за област Стара Загора е 127 (118 за страната). Една група се формира средно от 24 деца (23 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 865 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 18 души, или с 2.0%. Детските учители са 808 или 93.4% от педагогическия персонал.

Общо образование
Към 01.10.2020 г. в област Стара Загора учебни занятия се водят в 100 общообразователни училища. През учебната 2020/2021 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 25 902. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 2.6%.

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 2 795 ученици, а средно образование - 915 ученици. Учителите в общообразователните училища през учебната 2020/2021 г. са 2 359, или с 1.2% повече в сравнение с предходната учебна година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2020/2021 година се осъществява в 17 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 7 480 души и в сравнение с предходната година нараства с 0.1%. В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 071, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация - 1 288 и в
програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация - 121. През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са 566 като 76.0% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им се намалява с 0.7%. През 2020 г. в професионалните училища средно образование са завършили 1 157 ученици.

Висше образование

През учебната 2020/2021 година общият брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ е 5 446, и е с 7.0% повече в сравнение с предходната учебна година. През изминалата 2020 г. висше образование степен „магистър“ са завършили 488 студенти, степен „бакалавър“ – 505 студенти и „професионален бакалавър“ - 125 студенти. Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора се намаляват с 6.1% спрямо предходната година и броят им достига до 599, като 315 от тях са жени.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top