Близо 60 % от престъпленията, извършвани от малолетни и непълнолетни в Старозагорско, са кражби

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 493 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 29, или с 5.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
 непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 85.2%;
 малолетни (8 - 13 години) - 14.8%;
 момчетата - 440 (89.2%);
 учащи - 298 лица (60.4%);
 в криминогенна среда живеят 162 малолетни и непълнолетни, или 32.9%.

Броят на заведените 2 на отчет в ДПС през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 187, или 37.9% от всички водени на отчет лица, като 74.3% от тях са непълнолетни.

През 2020 г. снети от отчет в ДПС са 115 малолетни и непълнолетни лица, или 23.3% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 55 лица (47.8%), а 60 лица (52.2%) - поради навършване на 18-годишна възраст.

За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС в област Стара Загора са преминали 338 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2019 г. техният брой се увеличава с 5 или с 1.5%. Момчетата са 276, или 81.7%, а момичетата - 62, или 18.3%. В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е броят и делът на преминалите през ДПС за:

 бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 57 лица, или 16.9%;
 непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 29 лица (8.6%);
 повреждане на обществена и/или частна собственост - 29 лица (8.6%);
 прояви на насилие и агресия – 20 лица (5.9%).

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, в област Стара Загора са 273. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 158 лица или 57.9% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете - 27.2% (43 лица), на взломни кражби - 17.7% (28 лица) и на кражби на селскостопанска продукция, домашни животни и птици – 9.5% (15 лица).

През 2020 г. в област Стара Загора регистрираните в ДПС пострадали от престъпления са 83 лица на възраст 8 - 17 години, от които 27 (32.5%) са момичета. Малолетни са 46 лица (55.4%), а непълнолетни - 37 (44.6%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 37 лица (44.6%), от телесна повреда - 10 лица (12.0%) и от блудство - 9 лица (10.8%).

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора са образували 345 възпитателни дела, като 247 (71.6%) от тях са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 306. От тях в срок до един месец са решени 216 дела, или 70.6%. Прекратени на различни основания са 37 дела, или 10.7% от образуваните възпитателни дела.

През 2020 г. местните комисии са наложили 416 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 275 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 376 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:
 поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 175 мерки (42.1%);
 предупреждение - 112 възпитателни мерки (26.9%);
 поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - 58 мерки (13.9%);
 предупреждаване за настаняване във ВУИ с изпитателен срок до 6 месеца - на 27 малолетни и непълнолетни (6.5%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top