Близо 60 предложения бяха разгледани по време на януарското заседание на Общински съвет Стара Загора

По време на днешното редовна заседание на Общински съвет Стара Загора бяха разгледани и гласувани близо 60 предложения. На второ четене беше приет изработеният Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.Бяха приети годишният отчет на общинска администрация за 2020 година, както и отчета за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли 2020 – декември 2020 и годишния отчет за работата на обществения посредник на Община Стара Загора за 2020 година. Утвърден беше и редът за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджета на община Стара Загора.

По предложение на председателят на местния парламент Мария Динева беше създадена Работна група за подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества. В нейния състав ще бъдат трима от общинските съветници, а именно Таньо Брайков, Иван Чолаков и Дамян Георгиев. След кратки дебати старейшините одобриха годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г. Беше дадено съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и да подаде проектно предложение до Министерство на икономиката от името на партньорите в сдружението.

За втори път заседанието на местния парламент беше проведено дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top