Работещите в Старозагорско са намалели с 1,4 % за последното тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2020 г. намаляват с 1.4% спрямо края на март 2020 г., като достигат 97.5 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Финансови и застрахователни дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.9 и 13.0%.

В края на юни 2020 г. в сравнение с края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.5 хиляди, или с 4.4%. Най-голямо намаление на наетите се
наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 3.4 хил., а най-голямо увеличение - в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0.4 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Преработваща промишленост“, а най-голямо увеличение - в „Финансови и застрахователни дейности“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top