Увеличение с 6,4% на учителите в общообразователните училища в област Стара Загора

Към 1 октомври в област Стара Загора учебни занятия се водят в 101 общообразователни училища. През учебната 2019/2020 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 26 581. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1.6%.

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 2 701 ученици, а средно образование - 987 ученици. Учителите в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г. са 2 387, или с 6.4% повече в сравнение с предходната учебна година.

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2019/2020 година се осъществява в 17 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна
година е 7 476 души и в сравнение с предходната година намалява с 2.4%. В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 104, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация - 1 234 и в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация - 138.

През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са 570 като 74.2% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 4.0%. През 2019 г. в професионалните училища средно образование са завършили 1 257 ученици.

През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ е 5 089, и е с 0.4% по-малко в сравнение с предходната учебна година. През изминалата 2019 г. висше образование степен „магистър“ са завършили 463 студенти, степен „бакалавър“ - 515 студенти и „професионален бакалавър“ - 54 студенти.

Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора се увеличават с 12.3% спрямо предходната година и броят им достига до 638, като 326 от тях са жени.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top