Община Мъглиж приема заявления от кандидат-потребители за включване в механизма Лична помощ и кандидати за длъжността “Асистент“

Община Мъглиж приема заявления от кандидат-потребители за включване в механизма Лична помощ и кандидати за длъжността 'Асистент". Съгласно новия Закона за личната помощ, право на асистент имат:

     1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

     2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

     3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Документи:

     1. Документите за кандидатстване на потребители за включване в механизма на личната помощ се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на общината. В случай, че заявлението не се подава лично, следва да се приложи копие на пълномощното, даващо право на друго лице да подаде заявлението от името на кандидат-потребителя или документ за попечителство (не се отнася за законните представители - родители на деца до 18 годишна възраст).

      В заявлението лицето /или законния му представител/ декларира, че не получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:

     - Добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

     - До 380 лв. /в зависимост от броя на определените в направлението часове/ от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

     Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като превода се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

 

     2. Минимални изисквания за документи за кандидатстване за работа за длъжността „Aсистент”

     - Лицето да не е поставено под запрещение и да не е осъждано. Опитът в дадената сфера е предимство. Приоритетно ще се наемат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж или възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

     Документи се подават в дните от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа в Център за информация и услуги на гражданите.

     Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени на гишето на Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от сайта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top