С над 2300 души е намаляло населението на област Стара Загора през 2018

През 2018 г. в преселванията между населените места в област Стара Загора са участвали 2 841 лица. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 41.8% са мъже и 58.2% - жени.

По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата на възраст под 20 години (32.6%), следвани от лицата във възрастовата група 20 - 39 години -28.3%, и 60 и повече години - 22.4% от мигриралите лица.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Стара Загора е намаляло с 2 319 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 7.3‰ 5 . Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 4.1‰, а в селата - минус 15.8‰, или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2018 г. 10 общини в областта имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Гурково (-0.2‰), Стара Загора (-5.3‰) и Казанлък(-8.3‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Опан - минус 32.7‰, следвана от общините Братя Даскалови (-17.8‰) и Гълъбово (-14.1‰).

Положителен естествен прираст има в община Николаево (5.3‰). Влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст 6 , който през 2018 г. е отрицателен - минус 392 души (-1.2‰).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top