Бюро по труда с насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността  от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 5221лв.;
 за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3285 лв.;
 безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3590 лв.;
 безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3809 лв.;
 продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4242 лв.;
 безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 7140 лв.;

Дирекция „Бюро по труда” разполага със свободни средства : - за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1629 лв.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – СтараЗагора , както и на тел.042/697545.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top