Търсят се проекти за “Насърчаване на предприемачеството“

Отворена за кандидатстване е процедурата за "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената БФП за един проект е 50 000 лева, а максималният - 200 000 лева.  БФП е  80%, а собственото участие на кандидатите - 20%.

Допустими кандидати по процедурата са:
• Юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно ТЗ или Закона за кооперациите;
• Регистрирани след 31.12.2016 г.;
• Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
• Са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
• Към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежава от едно физическо лице предприемач;
• Развиват основната си икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в определени сектори, описани подробно в Насоките за кандидатстване

Допустими дейности по процедурата са:

1/ Реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
2/ Визуализация на проекта.
Подаването на проектното предложение по процедурата се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.
2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

Коментирай!

#1
“КВАЛИТЕТ-21“ - 2018-06-22 21:06:05

Имаме проекти проекти проекти!!! - търсим програми програми програми/за шарани!/.

Още новини

Scroll To Top