Малко над 319 хил.души е населението в Старозагорско

Към 31.12.2017 г. населението на област Стара Загора е 319 067 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението - непосредствено след област Бургас (411 579) и преди област Благоевград (307 882). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 310 души, или с 0.7%.

Мъжете са 154 706 (48.5%), а жените (164 361 (51.5%), или през 2017 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 062 жени.
Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 70 211, или 22.0% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 4.5 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.7%, а на мъжете - 18.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (45.9%), Братя Даскалови (31.0%) и Чирпан (26.2%). Общо в 8 общини този дял е над средния за областта. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Гурково (17.9%), Николаево (18.0%) и Стара Загора (19.9%).

Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 47 231, или 14.8% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2016 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - намалява с 0.3 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Николаево - 26.6%, Гурково - 20.2% и Мъглиж - 18.2% от населението на общината. Общо в 6 общини този дял е под общия за областта, като най-нисък е в община Опан - 7.9%, следвана от община Раднево -12.9%.
Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост  в област Стара Загора е 58.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение през 2001 и 2016 г. този коефициент е бил съответно 48.4 и 57.1%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 51.6%, отколкото в селата - 78.6%.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 44.0 години в края на 2017 година.
Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете на областта средната възраст на населението е 43.0 години, а в селата - 46.6 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени  при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са: до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2017 г. е 186 928 души, или 58.6% от населението на областта, като мъжете са 98 808, а жените - 88 120. Броят на трудоспособното население намалява с 2 539 души, или с 1.3% през 2017 г. спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 81 991 души, или 25.7%, а под трудоспособна възраст - 50 148 души, или 15.7% от населението на областта. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години).  Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора това съотношение е 66. За сравнение през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 117 млади хора.

Коментирай!

#1
Готения - 2018-04-25 15:19:58

Търся работа като осеменител или жиголо.Към трудовата борса ли трябва да се обърна

Още новини

Scroll To Top