70 % от предприятията в Старозагорско работят на печалба

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 14 966 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които са заети 98 437 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети - 13 777 предприятия. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 980, а на средните (50 - 249 заети) е 177. Големите предприятия с над 250 заети са 32.

Произведената продукция в област Стара Загора през 2016 г. възлиза на 6 997 млн. лв., като е отчетен спад от 0.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 35.8% от произведената продукция. През 2016 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 9 958 млн. лева. Отчетен е ръст от 0.6% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 9 227 млн. лв., което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 9 231 млн. лв., като е отчетено намаление от 0.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 53.8%, а предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и от сектор „Строителство“ съответно 30.4 и 4.0%.

През 2016 година 69.6% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.8% със загуба и 13.6% с нулев резултат. Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора - 9 064 или 60.6% и в община Казанлък - 3 107 или 20.8%., а най - малък в община Николаево, където развиват дейност 88 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top