Над 104 хил. души са работещите в Старозагорско

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2016 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 104 411 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 2 765 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 13.2%, „ Професионални дейности и научни изследвания“ - с 9.3%” и „Култура, спорт и развлечения” - с 8.4%

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: “Преработваща промишленост” - 33.1%, “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 12.5%, „Добивна промишленост“ - 7.0%, “Образование” - 6.7%, “Хуманно здравеопазване и социална работа” - 6.2%, “Строителство” - 5.3%, “Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 5.0% и други.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top