36 точки в дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Стара Загора

36 точки са включени в дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Стара Загора. Сред най- важните са второ четене на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора, Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора и Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни.

Старейшините ще бъдат запознати и с информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 година. По време на октомврийското заседание на местния парламент общинските съветници ще гласуват даване съгласие на „Комплексен онкологичент център – Стара Загора“ ЕООД за поемане на дълг за закупуване на медицинска апаратура - гама камера SPECT/CT за отделение по „Нуклеарна медицина“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top