Откриха процедура по Развитие на управленския капацитет и растеж на бизнеса

Бизнесът може да подава проекти по „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият бюджет на процедурата е 58 674 900 лева, като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за един проект може да е 50 хил. лева, а максималният е 391 166 лева.

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, имат три приключени финансови години и развиват своята дейност следните групи сектори:
- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;
- Интензивни на знание услуги

Допустими за финансиране са следните дейности:
I. За развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.:
1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
4/ Ре-сертификация на системите за управление;
5/ Реинженеринг на процесите в предприятията;
6/ Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.
II. За насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
1/ Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
2/ Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
3/Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
4/ Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);
5/ Дейности за услуги за „колокация" на сървъри.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.08.2016 г.

Допълнителна информация за процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top