22 септември 2023

ОИЦ представи две нови оперативни програми за образованието в Старозагорско

От 12-ти до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център - Стара Загора проведе цикъл от информационни срещи в общините Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Стара Загора, Николаево и Казанлък за представяне на първите две отворени процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОПНОИР/. На тях бяше предоставена информация за насоките за кандидатстване по двете процедури за подбор на проекти: „Образователна интеграция на учениците от етническитемалцинства и търсещи или получили международна закрила“; „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. 

Експертите от ОИЦ – Стара Загора обърнаха внимание на заинтерисованите страни на факта, че партньорството е задължително условие за кандидатстване и по двете процедури, а партньори могат да бъдат общини, училища, НПО в обществена полза и съответно детски градини или общински училища с подготвителни групи по втората процедура.

Общият бюджет на първата процедура е 25 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проекто предложение е 100 хил. лева, а максималният е 1 000 000 лева. Процедурата е с два срока за подаване на проекти – 30.11.2015 и 29.04.2016 г.  Втората отворена процедура е с общ бюджет 10 млн. лева като по нея може да се кандидаства за сумата от 50 хил. лв. до 500 хил. лв., а крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.11.2015 г. И по двете процедури по ОП НОИР проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП). Всички присъстващи на информационните срещи имаха възможност да се запознаят с начина на попълване на формуляра за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Представители на Центъра за кариерно ориентиране – Стара Загора запознаха присъстващите с дейността на центъра и дадоха идеи за дейност „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“,която може да залене в проектите предложения за образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top