Безработицата в Стара Загора намалява с 0,2 пункта

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през март в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 13 791 безработни и равнището на безработица е 9,3 на сто, с 1,7 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо месец февруари 2015 година, равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни с 97 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 5,5 на сто, а с най-високо - община Николаево – 70,3 на сто.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец март също намаляват. Общият брой на регистрираните безработни е 4741. Равнището на безработица е 6,0 на сто и намалява спрямо предходния месец с 0,2 процентни пункта. Спрямо февруари 2015 година намалението е със 146 безработни. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4618, равнище на безработица - 5,9 на сто; община Опан - регистрирани безработни 123, равнище на безработица - 19,6 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2814 (59,4 на сто). Намалението спрямо предходния февруари е с 0,4 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 43,9 на сто през март, 43,5 на сто предходния февруари. Намаляват безработните в младежка възраст (622 през март, 650 предходния февруари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 421, тоест 67,7 на сто от всички регистрирани младежи. Сравнението с месец февруари показва намаление с 28 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2387, с 2,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години предходния февруари. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1732 в отчетния месец, 1801  през месец февруари.

Със 7,6 на сто нарастват новорегистрираните безработни (594 през март, 552 предходния февруари), като 308 (51,8%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 254, индустрия – 171 и търговия – 102.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top