Безработицата в Стара Загора расте

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец януари продължи да нараства, това отчете директорът на Бюрото по труда Панайот Донев. Регистрирани са 5007 безработни. Равнището на безработица е 6,3 на сто и се увеличава спрямо предходния месец с 0,2 процентни пункта. Спрямо декември 2014 година увеличението е с 206 безработни. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4880, равнище на безработица - 6,2 на сто; община Опан - регистрирани безработни 127, равнище на безработица - 20,2 на сто.

Безработицата в страната през месец януари нарасна - обичайно за началото на всяка година и равнището й достигна 11,1%, с 0,4 процентни пункта по-високо от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през януари в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14108 безработни, а равнището на безработица е 9,5 на сто, с 1,6 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо декември 2014 година равнището на безработица нарасна с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 299 души. С най-ниско равнище на безработица отново е община Казанлък - 5.6 на сто, а с най-високо - община Николаево – 67,8 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2979 (59,5 на сто). Увеличението спрямо предходния декември е с 0,1 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 42,4 на сто през януари, 41,9 на сто предходния декември. Нарастват безработните в младежка възраст (659 през януари, 650 предходния декември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 440, тоест 66,8 на сто от всички регистрирани младежи. Сравнението с месец декември на 2014 година, показва намаление с 13 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2509, с 5,1 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през декември. Увеличава се месечният брой на безработните над 50 години – 1839 в отчетния месец, 1763 през декември.

С 50,6 на сто нараства броят на новорегистрираните безработни (792 през януари, 526 предходния декември), като 375 (47,3%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 401, индустрия – 212 и търговия – 92.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top