Проекти за над 200 млн.лв управлява община Стара Загора

През 2012, 2013 и 2014 г. Община Стара Загора управлява проекти за над 200 млн. лв. За този период е постигнат максимумът по европейските програми. Това се посочва в отчета на дейността на кмета на община Живко Тодоров за 2014 година, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. Чрез осигуряването на свеж финансов ресурс от еврофондовете, е била наложен бърз темп на развитие на общината, нещо което е невъзможно да бъде постигнато само чрез общинския бюджет.
Основната цел на общината през изминалите три години бе ускоряването на работата по проектите с европейско финансиране и подготовката за новия програмен период 2014-2020 г. Към днешна дата Община Стара Загора има висока степен на готовност и може да кандидатства веднага по различни оперативни програми.
Едно от най-големите предизвикателства през 2011-2012 г. е било завършването на проекта “Подобряване физическата и жизнена среда в кв. “Железник”, на обща стойност 4 048 612 лв., от които 734 037 лв. собствен принос на Общината.
Неустойката, която Община Стара Загора наложи на изпълнителя за закъснението по договора и недобре свършената работа е в размер на близо 3,7 млн. лв. санкция, която до момента няма аналог в страната.

В началото на 2014 г. бе завършен проектът “Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”, на обща стойност 4,3 млн. лв., от които 214 000 лв. е съфинансирането от Общината. Днес форумът е естествена сцена за театрални и куклени представления, оперни спектакли, концерти, възстановки, кинопрожекции и др. Той е любимо място за срещи и отдих на старозагорци.

Един от най-важните реализирани проекти в периода 2012-2014 г. е: “Модернизация на отделение по лъчелечение към „Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора”. Той е на обща стойност 6 657 862 лв., от които 310 709 лв. е съфинансирането от Общината. Проектът включва преустройство на съществуващите болнични сгради на Онкологичния център и изграждането на нова пристройка за модерната апаратура за лъчелечение. Внедрен бе мултимодален линеен ускорител от най-ново поколение за лечение на пациенти от цяла Южна България.

Проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора” е на обща стойност: 28,9 млн. лв., от които 698 000 лв. е съфинансирането от Общината. Проектът трябва да приключи през юли 2015 г. В процес на доставка са: 14 бр. нови тролейбуса; специализиран автомобил за поддръжка на въздушно-контактната мрежа; ремонт и доставка на техника за тролейбусното депо; изграждане и въвеждане в експлоатация на контролен информационен център; внедряване на интелигентна транспортна система; велоалеи – общо 7,8 км.; рехабилитация на контактна тролейбусна мрежа; ремонт на автобусни спирки.

Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора” е на обща стойност: 40,4 млн. лв., от които 1,2 млн. лв. е съфинансирането от Общината. Той трябва да приключи до края на 2014 г. Чрез него стана възможно изграждането на канализационна и водоснабдителна мрежа в кв. АПК, довършването на канализационната мрежа на квартал „Кольо Ганчев” – запад, доизграждането на канализационната мрежа на с. Богомилово, изграждането на събирателни и дъждоприемни шахти, сградни отклонения и др.

Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” е на обща стойност 52 млн. лв., от които 1,2 млн. е съфинансирането от Общината. Проектът трябва да бъде приключен в края на 2015г. Община Стара Загора е водеща организация и бенефициент по проекта. Партньори са всички останали 10 общини от област Стара Загора и Община Твърдица, както и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора”, в което членуват тези общини.

Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” е на обща стойност: 7,5 млн. лв. По проекта са закупени и доставени 8 бр. нови тролейбуси за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора.

Проект “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” е на обща стойност 9,4 млн. лв. Първи етап: 4,9 млн. лв., от които 249 хил. лв. е съфинансирането от Общината. Вторият етап предстои през 2015 г. Проектът включва цялостна рехабилитация на основни улични артерии в Стара Загора: ул. „Генерал Столетов” и ул. „Христо Ботев” – общо 5.5 км основно ремонтирана улична мрежа, с подменени пътни настилки, тротоари, шахти и маркировка. Благоустрояване на 2 парка с обществено значение, вкл. изграждане на нови детски площадки - комбинирани за деца от 0 до 3 год. и за деца от 3 до 12-годишна възраст, отговарящи на изискванията за безопасност: градинка „Св. Игнатий Старозагорски” (до баня „Пиперка”) и градинка „Берое”. Подобрена е близо 20 000 кв. м паркова среда. Изградени са 4 детски и 2 спортни площадки за обществено ползване в междублокови пространства между улиците “Ген. Столетов” № 100, “Граф Игнатиев” № 51, 53, “Подполковник Калитин” № 79, 85 и между улиците “Христо Ботев”, “Любен Каравелов”, “Стефан Караджа” и “Братя Жекови”. Вторият етап на проекта, който ще се изпълнява до средата на 2015 г., включва цялостна реконструкция на по-малки улици и междублокови пространства, изграждане на детски площадки и др.

Проект “Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора”, на обща стойност 780 450 лв., вкл. съфинансиране от Общината: 48 900 лв. Разработен е Интегриран план за развитие на град Стара Загора за периода 2014 г. – 2020 г., съгласно който са определени три зони за въздействие в града, в рамките на които през новия програмен период 2014 г. – 2020 г. ще се реализират конкретни проекти на обща стойност до 752 000 лв.

Проект “Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОПРР за периода 2014 – 2020 г.“, на обща стойност 1,2 млн. лв., няма съфинансиране от Община Стара Загора. Проектът включва обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на:
 СОУ „Железник”;
 ГПЧЕ „Ромен Ролан”: училищна сграда, зала по борба и покрит плувен басейн;
 ПМГ „Гео Милев”;
 ОДЗ № 58 „Звездица” – кв. „Железник “;
 ОДЗ № 1 „Звънче” - кв. „Три чучура - север”;
 Център за образование и квалификация /езикова школа/;
 Обект за културна и обществена дейност (бившия пионерски дом);
 Драматичен театър „Гео Милев”;
 Художествена галерия.

Изготвяне на 19 бр. работни инвестиционни проекти за реконструкция, благоустрояване и подобряване физическата среда на:
 ул. „Пазарска” (от ул. „Цар Иван Шишман” до градина „Ал. Стамболийски”);
 ул. „Св. Княз Борис” (от ул. „Отец Паисий” до бул. „Патриарх Евтимий”);
 ул. „Ген. Гурко” ( от ул. „Отец Паисий” до бул. „Патриарх Евтимий”);
 ул. „Граф Игнатиев” (от ул. „Димитър Наумов” до бул. „Патриарх Евтимий”);
 бул. „Руски” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Герасим Папазчев”);
 бул. „Митрополит Методий Кусев” (от бул. „Г. Столетов” до бул. „Славянски”);
 ул. „Х. Димитър Асенов” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Герасим Папазчев”);
 ул. „Г. С. Раковски” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Св. Княз Борис”);
 ул. „К. Ганчев” (от ул. „Августа Траяна” до бул. „Славянски”);
 ул. „Цар Иван Шишман” (от ул. „Августа Траяна” до бул. „Славянски”);
 площад „Берое”;
 обслужващи улици - южно от ж.п. терена - до ул. „Михаил Хаританов”);
 ул. „Промишлена” (от ул. „Войвода Стойчо Черногорски” до бул.„Патриарх Евтимий”);
 ул. „Войвода Стойчо Черногорски” (от кръстовището с бул. „Анастасия Тошева” до бул. „Патриарх Евтимий“);
 улична мрежа в кв. „Казански”;
 улици в кв. „Три чучура” (юг);
 улична мрежа в кв. „Три чучура” (север – до бул. „Цар Симеон Велики”);
 пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики”– от ул. „Хаджи Димитър Асенов” до бул. „Патриарх Евтимий”;
 площадно пространство около сградата на Община Стара Загора.

Изготвяне на 7 бр. работни инвестиционни проекта за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на:
„Станционна градина”,
 градина „5-ти Октомври” /Градска градина/;
 градина „Александър Стамболийски” /Парк Алана/;
 парк „Митрополит Методий Кусев”;
 парк на територията на Военен терен, кв. 334а /бившите артилерийски казарми/, намиращ се южно от бул. „Цар Симеон Велики” и западно от ул. „Одринска епопея”;
 междублоково пространство, намиращо се между ул. „К. Ганчев”, ул. „В. Левски”, бул. „Ген. Столетов” и ул. „Господин Михайловски”;
 междублоково пространство в кв. „Казански”, бл. 29 и бл. 16.
Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на надлез над жп линия и бул. „Славянски”.

Проект „Античното наследство на Тракия” е на обща стойност 470 хил. лв., от които 14 хил. лв. е съфинансирането от Общината. Партньори са Община Нова Загора и Община Раднево. Целта на проекта е да се популяризират културно-историческото наследство и туристическите обекти в региона. Разработени са туристически пакети, за един, два и три дни, „Балнео, Спа и Уелнес” пакети, пет и седемдневни пакети “Зелено училище” и др. Изработени и разпространени са информационни, маркетингови и рекламни материали и реклама в медиите, изработен е рекламен филм със субтитри на английски, немски и румънски език, два телевизионни клипа и два аудио-клипа и др.

Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора”, на обща стойност 4,7 млн. лв. без съфинансиране от Община Стара Загора. Построени са 7 центъра от семеен тип за настаняване на деца. Сградите са нови, двуетажни и разполагат с чисто ново обзавеждане, оборудване и необходимите съоръжения за отглеждане на деца с увреждания. Всеки център разполага със самостоятелно дворно пространство и детска площадка.

Проект “Заедно напред” е на обща стойност 143 хил. лв., няма съфинансиране от Общината. Изпълнението на проекта включва провеждане на извънкласни форми на обучение за интеграция на ученици от етническите малцинствени групи в І-во ОУ „Г. Бакалов” в Стара Загора и създаване на клубове по интереси.

Проект „Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора” е на обща стойност 235 хил., няма съфинансиране от Общината. Предоставят се социални услуги в домашна среда за потребителите, съобразно индивидуалните им нужди. Потребители на услугата са лица с трайни увреждания - 90% и над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца с 50 на сто или над 50 на сто вид и степен на увреждане – общо по проекта се обслужват 73 потребители. Назначени са 36 лични асистенти, всеки от които полага грижи за минимум двама потребители, в рамките на 8 часов работен ден.

Проект „У дома, а не в дом” е на обща стойност 729 хил. лв., няма съфинансиране от Общината. Изпълнява се от есента на 2014 г. до октомври 2015 г. Разкриване на социални услуги в новопостроените по ОПРР 7 бр. центрове за настаняване от семеен тип за деца. Наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи, който ще вземе участие в специализирано обучение, осигурено по проект „Детство за всички”.

Проект „Обучение на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет” е на обща стойност 87 хил. лв., няма съфинансиране от Общината. Изпълнението му приключи през месец май 2014 г.

Проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация” е на обща стойност 119 хил. лв., няма съфинансиране от Общината. Проектът е в процес на изпълнение до есента на 2015 г.

Проект „Изграждане на областен информационен център Стара Загора” е на обща стойност 669 хил. лв., няма съфинансиране от Общината. Партньори са Областна администрация - Стара Загора и Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР).

Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, община Стара Загора” е на обща стойност 501 хил. лв., няма съфинансиране от Общината.
Периодът на изпълнение е до пролетта на 2015 г. и включва изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово за наблюдение и опазване на горското богатство от пожари.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top