Стара Загора: В Стара Загора безработицата е най-ниска от областта

В Стара Загора безработицата е най-ниска от областта

През юни 2014г. в област Стара Загора са постъпили на работа 717 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 517 лица, отчетоха днес от местното Бюро по труда. 192 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 260 са от групата на специалистите и 265 са безработни лица без квалификация. На първичния пазар през юни 2014 г. са се реализирали 596 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 117 лица, по мерки за заетост са устроени 4  лица. През юни са обявени 637 работни места на първичния пазар на труда.

През юни в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 856 безработни и равнището на безработица е 10,1% - с 0,6 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо май 2014 година равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни - със 142 души. С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора и Казанлък – 6,6%, а с най-високо община Николаево – 72,6%.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юни също намалява. Регистрирани са 5284 безработни. Равнището на безработица е 6,7%, с 0,1 процентни пункта по-ниско от това през май и с 4,0 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5134, равнище на безработица - 6,6 на сто; община Опан - регистрирани безработни 150, равнище на безработица - 23,8%.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3149 (59,6 %). Увеличението спрямо предходния май е с 1,3 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 41,6% през юни и 42,9% през предходния май. Намаляват безработните в младежка възраст (719 през юни, 887 през май). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 477 (9%). Сравнението с предходния май показва намаление с 1,2 пункта. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2637 - с 1,8% повече от регистрираните на възраст 30-50 години през май. Нараства с 1,7 на сто месечният брой на безработните над 50 години – 1928 в отчетния месец, при 1896 души през май.

С 52,3% нараства броят на ново регистрираните безработни (684 през юни, 449 предходния май), като 264 (38,6%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са ново регистрираните безработни от сектор услуги (355), индустрия (177) и търговия (85).

През месеца са обявени 438 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 425 - с 42,6 % повече от заявените през май. Частният сектор е заявил 263 места – това са 60% на сто от местата. През юни 41,1% от обявените работни места са за безработни с работнически професии. По програми за заетост и обучение през юни са обявени 13 работни места.

Започналите работа през юни в Стара Загора са 324, в т.ч. жени – 190, младежи до 29 години - 145, с висше образование - 86, продължително безработни – 35.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top