Стара Загора е сключила 315 договора за проекти съфинансирани от ЕС

Вчера в Областна администрация Стара Загора се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район. То бе председателствано от Теодора Иванова - зам.-областен управител на област Стара Загора. Участие взеха представители на министерства, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център-Стара Загора, представители на синдикални и браншови организации, НПО и академични среди на територията на района.

Акценти на заседанието бяха: Представяне, обсъждане и одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2013 г.; Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните програми в Югоизточен район към месец май 2014 г.; Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район з 2013г., отчитащ промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие.

Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на СКФ в Югоизточен район към месец май 2014г. Общият брой сключени договори по Оперативните програми в ЮИР е 1 009 бр. на обща стойност - 2 728 588 204 лв. С най-голям брой проекти е ОП „Човешки ресурси” - 475 броя, а най-висок относителен дял от средствата реализирани по Оперативните програми на територията на ЮИР е този на ОП „Транспорт” с 36,8 % (1 003 045 082 лева), ОП „Околна среда” - 32,2 % (879 342 044 лева) и ОП „Регионално развитие” - 16,6 % (454 213 656 лева).

Най-голям брой проекти са сключени в област Бургас - 358 бр., следвана от област Стара Загора - 315 бр., област Ямбол -172 бр. и област Сливен - 143 бр.

Реализираните проекти на територията на Югоизточен район допринасят за постигане на една модернизирана местна и регионалната инфраструктура, обслужваща бизнеса и населението, подобрена икономическа и жизнена среда. Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по Оперативните програми на територията на Югоизточен район е база за постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие.

Заседанието на РСР бе осемнадесетото по ред и последно под председателството на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова за тази година. В края му днес Теодора Иванова връчи плакета на областта домакин на Ахмед Мехмедов – зам.- областен управител на Ямбол. Именно областна администрация Ямбол ще приеме следващото заседание на Съвета.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top