Безработицата в Стара Загора с 4,36 пункта по-ниска от средната за страната

Безработицата в страната през месец април продължи да намалява и равнището й достигна 11,78%, с 0,37 процентни пункта по-ниско от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през април в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 15 761 безработни и равнището на безработица е 10,67%, с 1,11 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо март 2014 година равнището на безработица намалява с 0,33 процентни пункта, а регистрираните безработни с 490 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 6.9%, следвана от община Стара Загора – 7.3%, а с най- високо – община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец април също намалява. Регистрирани са 5856 безработни. Равнището на безработица е 7,42%, с 0,10 процентни пункта по-ниско от това през март и с 4,36 пункта по-ниско от средното за страната.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3396 (58,0 на сто). Увеличението спрямо предходния март е с 0,5 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 43,6 на сто през април, 43,5 на сто предходния март. Намаляват безработните в младежка възраст (1114 през април, 1235 предходния март).

През април 2014г. в област Стара Загора са постъпили на работа 990 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 821 лица, 83%. 249 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 336 са от групата на специалистите и 405 са безработни лица без квалификация. На първичния пазар през април 2014г. са се реализирали 696 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 284 лица, по мерки за заетост са устроени 10 лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top