Намаляват наказателните производства в Районна прокуратура

 Днес беше изнесе годишният доклад на прокурорите от Районна Прокуратура  – Стара Загора за 2013 година.От него стана ясно, че са  били наблюдавали общо 5540 наказателни производства, или с 4,46% по –малко спрямо 2012 година и с 6,76% повече спрямо 2011 година.

"Налице е ясно изразена тенденция за увеличаване приложното поле на ускорените форми за провеждане на разследването, при наличие на законовите предпоставки за това. За периода 2011 – 2013 година за РП – Стара Загора броя на наблюдаваните бързи производства е постепенно  увеличен 100% спрямо 2010 година, а незабавните производства са намерили значително приложение", съобщи районен прокурор Емилия Вакарелска.

От наблюдаваните производства, новообразувани през отчетния период са общо  3155 производства, или с 4,60% по-малко спрямо 2012 година и с 7,31% по-малко спрямо 2011г.
Приключени са общо 3359 производства, от които 404 бързи, 46 незабавни и 2909 досъдебни производства разследвани по общия ред. От приключените производства  2452 са от новообразуваните.

През 2013г. е налице намаление на броя на внесените в съда прокурорски актове спрямо 2012г. и запазване на показателите спрямо 2011г., като в процентно изражение  е налице намаление с около 3,6 % спрямо 2011г.

Налице е намаляване на броя на внесените в съда обвинителни актове, спрямо 2012г. с около 13% и спрямо 2011г. с около 18,4%.Тази тенденция се запазва и за броя на внесените в съда споразумения с около 7,3% спрямо 2012г. и увеличение с около 8,3% спрямо същият период на 2011г.

Налице е и тенденция към запазване на броя на внесените в съда предложения по чл.78 А от НК, като този дял е увеличен в сравнение с 2012г. с 3,7% и с около 24,6% спрямо 2011г.
Общо решените от съда дела за отчетният период са 963бр. (при 1082 за 2012г. и 999бр. за 2011г.). По този показател е налице намаляване на броя на решените от съда дела с около 11% спрямо 2012г. и с около 3,6% спрямо 2011г.

Относителен дял на внесените в Съд ДП спрямо наблюдаваните ДП е 16,06 през 2013г.
Относителен дял на внесените в Съд ДП спрямо решени ДП е 18,83 през 2013 година.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top