22 септември 2023

Наближава крайният срок за осигурителните декларации

25 февруари е крайният срок за подаване на видовете осигурителни декларации, с данни за месец януари и плащане на дължимите суми, припомнят от Националната агенция по приходите.

Срокът се отнася за работодатели, самоосигуряващи се лица и трайно безработни, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки. От тази година, двете най-често подавани от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице" и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ", трябва да постъпват в НАП едновременно.

Агенцията за приходите приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1.

Данъците и осигурителни вноски, към момента се плащат по единната сметка. Изключение са сумите за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), които постъпват по отделна сметка, припомнят още от НАП.

Клиентите могат да проверят състоянието на данъчно-осигурителната си сметка от услугата: „Справка за задълженията" достъпна от интернет страницата на НАП в меню: „Електронни услуги". За да бъде получена тя е необходим електронен подпис или персонален идентификационен код.

От НАП съветват клиентите си да бъдат особено прецизни при декларирането на данни към Агенцията и подаването им по интернет с Е-подпис. Целта е да се избегне дублиране на декларации и технически грешки, които биха довели до некоректност в единната сметка.

Самоосигуряващите се лица, в това число: ЕТ, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, при превод на осигурителни вноски по единната сметката трябва да попълват в платежното нареждане коректно ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top