Представиха програма “Еразъм“

Над 100 представители на училища, детски градини, читалища, НПО и граждани участваха в съвместаната кампанията на Министеството на образованитето и науката и ОИЦ – Стара Загора за популяризиране на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".

Лектори на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН представиха основните приоритети и бенефициенти на бъдещата оперативна програма, която ще се изпълнява за първи път в България през периода 2014 – 2020 г. Основни приоритети на програмата ще са:

• Научни изследвания и технологично развитие - предвижда се засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите чрез укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност;

• Образование и учене през целия живот - целта е да се намали преждевременното напускане на училище и да се насърчи равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование;

• Образователна среда за активно социално приобщаване - важен акцент тук е интеграция на маргинализирани общности.

Бенефициенти на ОП „Образование и наука за интелигентен растеж“ ще бъдат МОН, образователни, обучителни и научни организации и институции, общини, социално-икономически партньори, работодатели и браншови организации; центрове за професионално обучение, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, представителни студентски организации, младежки организации и други.

В рамките на срещата експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси предоставиха информация за възможностите по новата програма на Европейския съюз за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +“. Бюджетът на програма за програмен период 2014 – 2020 г. е 14,7 милиарда евро, а допустими кандиданти са всички публични и частни органи, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Допълнителна информация по програмата може да бъде намерена на интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top