Доброволчеството е малко познато сред старозагорци

Около 20 доброволни сътрудници екипът на “Самаряни” стартира проучване, сред местната общественост в община Стара Загора, на нагласите за участие като доброволци или дарители в подкрепа на различни инициативи и каузи. Пред участниците в проучването са поставени въпроси относно предпочитанията на аудиториите към определени каузи, причините, които биха ги накарали да се включат в благотворителни инициативи и начините, по които биха го направили.

Наскоро стартиралият проект “ДОБРОволно за КАУЗА!”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година, има за цел да привлече местна подкрепа с човешки ресурси към направленията: насилие над деца, деца с редки заболявания и деца в приемна грижа, чрез повишаване осведомеността и изграждане на положителен образ в общественото съзнание по отношение на уязвимите категории деца.

Моментните резултати показват, че все още доброволчеството е малко познато сред обществото и липсва достатъчно информация в публичното пространство. Други откроили се тенденции са:

• Жените между 26-35 г. са най-активни в попълването на анкетата, за сравнение – слабо активни са хората между 46-63 г. и младите хора до 25 г.

• Анкетираните се влияят, в много голяма степен, от това дали хора от близкото им обкръжение са доброволци.

• Голям процент от попълнилите, към момента, анкетата срещат разбиране от близките си хора, спрямо тяхното желание да бъдат доброволци. Обнадеждаващ е фактът, че е съвсем нищожен процентът на хората, които срещат неразбиране и това ги разколебава в тяхното

• Най-разпространената форма на дарение си остава директното даряване на човек в нужда,

• Голяма част от отоговорилите биха участвали като доброволци в дейности пряко свързани желание да доброволстват. като основно се даряват дрехи, храна и парични средства. Най-непопулярните форми са онлайн даряването и ежемесечното отделяне от заплатата (т.нар. даряване по ведомост).

От досегашния опит на Сдружението най-голям интерес към доброволчеството проявяват младите хора между 18 и 35 години, които се заявяват сами или заедно със свои приятели. Много от тях наистина имат неясна представа за ролята на доброволеца в развиваната социална услуга, но провежданите въвеждащи и специализирани модулни обучения помагат да се придобие у тях по- реална представа за това какво представлява профилът на доброволеца.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top