Предлагат стартиране на нов, пилотен иновативен проект за сметосъбирането и измерването на количеството отпадък от едно домакинство в Стара Загора

Предложение до кмета на Община Стара Загора и до Общинския съвет за стартиране на нов, пилотен иновативен проект за сметосъбирането и измерването на количеството отпадък от едно домакинство
Прилагането на принципа "Замърсителят плаща" при сметосъбирането е най-справедливият и вече утвърден и работещ метод, но прилагането му от Община Стара Загора изисква нов подход при събирането, обработването, извозването и таксуването на отпадъците, респективно нови иновативни решения за измерване на количеството отпадък от едно домакинство.

Това обаче не би могло да се постигне при прилагане на основа за таксуване по „брой ползватели на услугата“, както е в момента. Отчитам, че изчисленията, базирани на тази основа биха могли да се въведат бързо, но са изключително неточни, което не кореспондира с духа на принципа „Замърсителят плаща“. Битовият отпадък следва да се отчита и плаща индивидуално, което би могло да се постигне чрез иновативни решения за индивидуално таксуване.

В момента има разработени различни технически решения, които да бъдат приложени:

Система базирана на торби – жителите ползват платени торби, в чиято цена се включва събиране, обработване и изхвърляне на отпадъка. Плюсове на тази система са, че лесно се внедрява. Минуси – потенциално незаконно изхвърляне, фиксиран размер, евентуална възможност за фалшифициране на торби.
Система базирана на контейнери – жителите ползват контейнери оборудвани с електронна идентификация. При отварянето си, капаците на контейнерите отчитат обема на отпадъка. Контейнерите се отварят с индивидуална карта с чип, която отчита и натрупания обем изхвърлен отпадък, а чрез приложение в телефон, може да се следи таксуването и
натрупаната индивидуална сметка. Системата отчита степента на запълняемост и изпраща сигнал за извозване на отпадъка.
Система базирана на измерване на тегло на битовите контейнери – точното измерване на теглото на контейнерите се извършва при изхвърляне то им посредством системата от
сензори за динамично измерване, монтирана в сметосъбиращата техника.. Всеки контейнер се инвентаризира посредством RFID таг.

С последните две решения се осигурява въвеждане на индивидуални партиди за гражданите и пълна видимост над целия процес по сметосъбиране. На база на събраните данни процесите могат да бъдат оптимизирани, което ще доведе до намаление на разходите и проактивно разрешаване на проблеми. Не на последно място системата позволява да се въведат нови и иновативни начини за таксуване.

Предвид изложеното, предложих на Община Стара Загора да събере данни за ефективността на „Системата базирани на контейнери“ и/или „Системата базиране на измерване на теглото на контейнерите“ чрез внедряването й/им в пилотен проект за конкретен квартал на гр. Стара Загора или малко населено място. Анализът на събраните данни ще създаде основа за оптимизиране на разходите, като в същото време Община Стара Загора ще е направила конкретна крачка в прилагане на принципа „Замърсителят плаща“ , чиито техническо решение следва да бъде приложено до края на 2024 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top