Ректорът на Тракийски университет представи новите попълнения в ректорското ръководство

Ректорът на Тракийски университет - Стара Загора, проф. д-р Добри Ярков, представи официално своя екип за предстоящия мандат 2023 - 2027 г. по време на Съвета на настоятелите в края на миналата седмица. В състава на новото ректорско ръководство за следващите четири години влизат петима заместник ректори и главен секретар.

Три дами с богат академичен и организационен опит са новите попълнения в екипа: Доц. д-р Дарина Заимова е новия заместник-ректор с ресор „Научноизследователска и международна дейност“. Доц. Заимова е доктор по икономика и преподавател в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на Стопански факултет при Тракийски университет. Работи активно в областта на предприемачеството, устойчивото развитие, био икономиката и еко-иновациите. Има редица специализации в Германия, Италия, Испания, Белгия, Унгария, Сърбия. Ръководител е на международни и национални научни и образователни проекти. Част е от редакционните колегии на две международни списания (Румъния и Сърбия), член е на управителния съвет на Център за изследвания и анализи, съ-основател и председател на Управителния съвет на ГО-ЪП бизнес инкубатор. Участва в екипа на Съвета по ресурсна ефективност и кръгова икономика към БАН, както и в Комисията за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика към Министерството на икономиката и растежа. Доц. Заимова има административен предишен опит като зам.-ректор по проектната дейност на Тракийски университет и като зам.-ректор по международната дейност на Павлодарския държавен университет в Казахстан.

Доц. д-р Боряна Парашкевова ще бъде новия зам.-ректор по „Качество, акредитация и следдипломна квалификация“. Доц. Парашкевова е част от екипа на Медицински факултет на Тракийски университет, доцент по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и преподавател в катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации”. Понастоящем е и зам.-председател на Районна лекарска колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора, както и координатор на Център по семейно планиране, Стара Загора при „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве“. С дългогодишен опит като член на Комисия по акредитация и продължаващо обучение в системата на здравеопазването при Български лекарски съюз – София, както и като участник в експертна група на „Национална агенция за оценяване и акредитация“ за акредитация на специалности от област на висше
образование 7. - Здравеопазване и спорт. Председател на Комисия по професионална етика на Български лекарски съюз - Стара Загора, Участвала в изработване на нови
докторски и магистърски програми по Оперативна програма на ЕС „ Наука и образование за интелигентен растеж ”, както и в редица европейски и национални проекти. Членува в
Европейска асоциация по обществено здраве, Национално сдружение по здравна политика и здравен мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, Български лекарски съюз и Съюз на учените в България.

Поста „Главен секретар“ поема доц. д-р Неделина Костадинова. Доц. Костадинова е доктор по „Микробиология“ от Българската академия на науките, преподавател в катедра „Здравни грижи“ на Медицински колеж при Тракийски университет и лектор по „Обща и специализирана микробиология и вирусология за медицински специалности“. Доц. Костадинова има дългогодишен опит като секретар на Научен съвет към Институт по микробиология на БАН, както и практически опит в областта на международните проекти, международното сътрудничество и мобилност, организацията на мащабни научни форуми и семинари, редакторската дейност на различни научни издания. Членува в Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Съюз на учените в България и Българско микробиологично дружество.

Трима зам.-ректори от предишния мандат ще продължат да бъдат част от ректорското ръководство на Тракийски университет и през следващите четири години. Зам.-ректор по „Учебна и информационна дейност“ ще бъде проф. дн Нели Грозева, която и до момента успешно ръководеше учебните дейности на старозагорската „алма-матер“, проф. д-р Румен Бинев ще оглави отново „Административно-стопанската дейност“, а доц. д-р Емил Славов ще продължи да отговаря за ресор „Проектна дейност“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top