29 септември 2023

Над 80 предложения разгледа Общинският съвет на редовното си заседание за месец март

Над 80 бяха предложенията, които разгледаха общинските съветници в Стара Загора, по време на редовното си заседание за месец март. Подкрепа на второ четене, с 47 гласа, получи Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

Гласувано бе и предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост на УМБАЛ „Проф д-р. Стоян Киркович“. Теренът е с площ от 1000 квадратни метра. Той ще бъде използван за изграждане на хеликоптерна площадка.

Приети, с 27 гласа, бяха разчети и лимити за текущата година, тъй като все още няма приет Държавен бюджет. Акценти в Инвестиционната програма на Община Стара Загора през 2023 година са основни ремонти, рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура, обновяване на сгради на учебни заведения и театри, благоустрояване на дворните пространства в детските ясли, обновяване на уличното осветление, доизграждане на гробищен парк в землището на село Богомилово и изготвянето на проекти за бъдещи обекти. Голяма част от тях са преходни, по които работата ще продължи и през тази година. Заложени са и нови, за които е осигурено необходимото финансиране за реализация.

Старозагорските старейшини обсъдиха и приеха Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2024 - 2026 година. Предвидената политика в областта на данъците ще продължи да се придържа към установените принципи и насоки през последните години, като основните ѝ цели отново са насочени към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, борбата с данъчните злоупотреби и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план. Запазват се основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. С предвидените мерки в политиката по приходите се цели гарантирането на необходимия финансов ресурс за изпълнение на разходните политики на правителството.

Приета бе Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2023 г. и отчетът на същата за изминалата година.

Открити бяха процедури за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските дружества „Диагностично консултативен център I – Стара Загора“, „Комплексен онкологичен център“, „Медицински  център - I  Стара Загора“, „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“, Център за психично здраве-Стара Загора“.

Съветниците дадоха одобрение и на схема за поставяне на бюст-паметник на Максим Горки, който ще бъде изграден в двора на училището в града, носещо името му. Именувани бяха и улици, граничещи с Индустриална зона „Загоре“. Те ще носят имената „Здраве“, „Братя Азманови“ и „Полимерна“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top