Приеха нови по-ниски цени за пътуване с обществен транспорт в Стара Загора

Близо 60 предложения разгледа Общинският съвет по време на редовното си февруарско заседание. С мнозинство бяха утвърдени промените на действаща тарифа и превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. С преференциални цени ще бъде пътуването в градска мрежа на учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора. Те ще могат да ползват месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, за неограничен брой пътувания , важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност 5.00 лв. Всички пенсионери /лица, получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл. 68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, ще ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, за неограничен брой пътувания, важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност 22.00 лв. Пенсионери над 68 години /лица, получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 510 лв., могат да закупят месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, за неограничен брой пътувания,  важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност 12.00 лв. Възрастните хора над 75 години или лица, получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 510 лв., имат безплатна месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, за неограничен брой пътувания, важаща във всички превозни средства в чертите на града. За лицата с трайни увреждания над 71 % намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 510 лв., е налична  месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, за неограничен брой пътувания по ЦГМ, важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност 25,00 лв.  Промяна има и в цената на извънградските линии, спрямо определените зони. 34 общински съветници подкрепиха създаването на нова карта за пътуване, с давност 12 месеца от датата на закупуване, целяща да стимулира ползвателите на транспортната услуга. Тя ще е на стойност 365 лева и ще важи за всички градски линии. Новите цени влизат в сила от 1 март.

На второ четене бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора. 46 от общинските съветници подкрепиха промяната на текстовете. По този начин се осигурява пълно съответствие на приложимите правила, които регламентират администрирането на дейността по приема на ученици в първи клас. След приемането на изменението няма да бъде фактор промяната на адреса на детето, ако той е в района на същото училище. Така няма да се губи уседналостта и предимството при класиране на кандидат-ученика.

Местният парламент разгледа още една наредба на второ четене и прие измененията и допълненията към нея. Тя касае определянето на реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Стара Загора, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за поощряване на инвестициите в общината, съгласно действащата нормативна уредба. Мотивите на вносителя гласят, че издаване на сертификати клас В, има за цел от една страна да насърчи инвестиционната активност в града, а от друга да се повиши нейната привлекателност, така че да се осигури по-висока конкурентност спрямо други инвестиционни дестинации в страната. В предложението е заложено да се предлага допълнителен пакет от мерки и действия, които администрацията може да предложи на потенциални инвеститори.

Общински съвет даде съгласие за осъществяване на сътрудничество между две или повече общини за изпълнение на споделена услуга, изразяваща се в „Превод на български жестов език при осъществяване на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“. Целта е да бъдат създадени условия за извършване на качествена услуга за хората, които имат нужда.

Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги бе подкрепено от старейшините. Той ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги и на състоянието и ефективността им, които се предоставят на територията на общината. 

Подкрепа получи и реализирането на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. Политиката на Община Стара Загора в тази област има за цел да създаде необходимите условия за пълноценно личностно развитие на младежите, участието им в обществения и икономически живот, стимулиране на активното им отношение към въпросите и проблемите, касаещи младите хора, приобщаването им в управлението на местно ниво.

Общински съвет Стара Загора одобри финансова подкрепа в размер на 15 000 лева в помощ на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението на 6 февруари в Турция и Сирия.  С пълно мнозинство, съветниците подкрепиха предложението на Община Стара Загора за солидарност. С минута мълчание започна февруарското заседание на местния парламент, в памет на изгубилите живота си при опустошителната природна катастрофа.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top