16 673 лева е средната годишна брутна работна заплата в Старозагорско през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 270 души, което представлява 4.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 0.5% по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор „Строителство“- с 11.1%. Най- голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в сектор „Финансови и застрахователни дейности“ - с 15.3%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ - 31.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 12.6%, „Образование“ - 7.4%, „Добивна промишленост“ - 7.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 6.4%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 5.1%, „Строителство“ - 4.9% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2021 г. е 16 673 лева (18 733 лева - за страната). Тя е нараснала с 11.1% в сравнение с предходната 2020 година. С най-високи заплати за 2021 г. са наетите в сектори: „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а с най-ниски - в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Други дейности“.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2021 г. е 21 292 лева, а в частния сектор – 14 584 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно с 12.3 и 10.2%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2021 г. област Стара Загора е на пето място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), София, Враца и Варна.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top