Старозагорци се включиха активно в есенната кампания за събиране на опасни отпадъци

За пета поредна година жителите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на есенната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

На 7 и 8 ноември (понеделник и вторник) в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парковете „Зелен клин“  и  „Артилерийски“, бяха предадени  повече от 204 кг. опасни битови отпадъци - остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност, както и негодни за употреба лекарства – които за поредна година са най-голям процент от всички консумативи за обезвреждане.  

Общото количество на предадените опасни отпадъци от домакинствата за двете кампании - пролетна и есенна, за тази година, надминава 400 кг.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и занапред. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно /пролет и есен/ с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top