Близо 99 хиляди са работещите в Старозагорско

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 735 души, което представлява 4.5% от общо наетите в страната.

В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 4.2% по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“- със 17.4%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 19.1%. Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ - 31.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 12.3%, „Добивна промишленост“ - 7.4%, „Образование“ - 7.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 6.3%, „Строителство“ - 5.5%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 5.1% и други.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top