Над 70 % от предприятията в Старозагорско за приключили 2020 година на печалба

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 105, или с 1.7% по-малко в сравнение с 2019 година.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 043) и Казанлък (3 284), или съответно 59.9% или 21.7% от общия брой за областта, а най-малък - в община Опан, където развиват дейност 87 предприятия.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 14 009. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 911, на средните (50 - 249 заети) - 150, а на големите предприятия (над 250 заети) - 35. Заетите лица в нефинансовите предприятия от област Стара Загора са 92 370, произведената продукция по текущи цени е на стойност 7 914 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 546 млн. лева.

През 2020 година 71.1% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 18.3% със загуба, а 10.6% с нулев финансов резултат.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора са 10 394 млн. лв., като е отчетено намаление от 4.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 50.8%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top