От днес се отменят откритите съдебни заседания в Районен съд Стара Загора

Със заповед на Председателя на Районен съд - Стара Загора, съдия Милена Колева, предвид усложнената епидемиологична обстановка и увеличената заболеваемост сред служителите на съда, считано от днес до 04.02.2022 г., включително, се отменят откритите съдебни заседания. Мярката се взема с цел превенция и ограничаване на разпространението на Ковид–19 и други остри вирусни инфекции. Изключение ще бъдат случаите изрично предвидени в чл. 329, ал.3 от ЗСВ, а именно:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Делата по чл.72 от НПК;

- Делата по чл.73 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Глава V, Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

Призоваването и съобщенията по тези делата ще се извършват по телефон или по електронен път.

Отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени за разглеждане за нови дати, като съдебните служители са ангажирани да уведомяват страните по делата и техните процесуални представители за пренасрочването.

Със същата заповед се урежда временен режим за работа на службите и деловодствата в съда, като акцент е недопускането на струпвания на хора, и опазването живота и здравето на гражданите, съдебните служители и магистратите.

Ограничава се времето за обслужване на  граждани от регистратурата, деловодствата и Бюро съдимост към Районен съд в часовете между 9:00-12:00 и 14:00-17:00 часа в работни дни.

В сила остават взетите вече мерки за засилена хигиена и дезинфекция на помещенията на съда, движението в съдебната палата само със защитни маски и при спазване на дистанция от минимум 1,5 метра и по един посетител в помещение.

На съдиите е предоставен дистанционен достъп до информационната система на съда. Напомняме, че страните по делата и адвокатите, могат да извършват справки за висящите и приключили дела посредством електронната страница на съда и Единния портал за електронно правосъдие на ВСС. Справки могат да се правят и на телефоните на съответните деловодства и служби.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top