Близо 80 % от домакинствата в област Стара Загора имат достъп до интернет в домовете си

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 78.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 83.5% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.8 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Стара Загора се нарежда на 18-то място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна - 91.1%, а най-нисък в област Враца - 67.9%.
През 2021 г. 63.0% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2021 г. 66.9% от мъжете и 58.8% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-нисък от средния за страната, съответно с 8.2 и 14.0 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2021 г. по образование. Докато 81.6% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 35.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 71.4%.

Резултатите показват, че през 2021 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 13.6% при средно 26.6% за страната. В отделните области този дял варира между 43.8% за област Благоевград и 6.9% - за област София.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top